#بخشنامه_مالیاتی شماره ۹۸/۲۰۰/۹۴ در خصوص ابلاغ قانون اصلاح بند ه تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۷/ ۹۸ مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد ریال …

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۹۸/۲۰۰/۹۴

در خصوص ابلاغ قانون اصلاح بند ه تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۷/ ۹۸ مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد ریال …

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword