#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۲۲ موضوع : ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مالیات ۳۰۰ هزار تومانی مسکن مهر

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۲۲
موضوع : ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مالیات ۳۰۰ هزار تومانی مسکن مهر

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword