#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲-۹۶-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۱۰۹۰۶
در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲-۹۶-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی

ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲-۹۶-۲۰۰

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword