ابلاغیه شماره ۲۳۰/۱۲۵۷۰ / د

#اخبارمالیاتی

ابلاغیه شماره ۲۳۰/۱۲۵۷۰ / د
در خصوص ؛

۱️⃣ تسریع در قطعیت مالیات سال ۹۶ خصوصا مودیان متقاضی بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

۲️⃣ بلامانع بودن پرداخت درصد بیشتر نسبت به درصدهای مقرر در دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع جهت قطعی نمودن مالیات سال ۱۳۹۷

۳️⃣ اصلاح بند ۷ دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۹۸ تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۷ مبنی بر پذیرش آخرین اقدام مودی

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword