درخواست برای پاسخ به مشورتخواهی کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا (EC) در ۲۱ مارس ۲۰۱۸ یک پرسشنامه برای بررسی تناسب چارچوب اتحادیه اروپا برای گزارشگری عمومی به وسیله شرکتها را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد که فرصت ارسال نظرها تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸ تعیین شد.

هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و میشل پرادا (Michel Prada) رئیس بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به مشورتخواهی کمیسیون اروپا درباره بررسی تناسب چارچوب اتحادیه اروپا برای گزارشگری عمومی به وسیله شرکتها پاسخ داده اند و از زیرمجموعه های خود خواسته اند تا به این پرسشنامه پاسخ دهند.
برای مطالعه پاسخ هوگرورست و پرادا به مشورتخواهی کمیسیون اروپا https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/iasb-and-ifrs-foundation-chairmen-urge-constituents-to-respond-to-ec-consultation کلیک کنید.

 

همراهان گرامی
ما را از طریق کانال اینستاگرام و صفحه لینکدین به آدرس های ذیل دنبال کنید:

https://www.instagram.com/hpmmgroup/

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134/

در این زمینه

Enter your keyword