#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص رد اعتراض اداره کل امور مالیاتی اصفهان به رای بدوی دیوان در رابطه با مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای عملکرد های قبل از اصلاحیه سال ۹۴ ق.م.م

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

ادامه خبر
#بانک_مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار یورو شد ✍️بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

#بانک_مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار یورو شد ✍️بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

#بانک_مرکزی سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵۰ هزار یورو شد ✍️بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت. […]

ادامه خبر
#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۲/۴۵۷۷۷/د  در خصوص ؛ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۲/۴۵۷۷۷/د در خصوص ؛ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۲/۴۵۷۷۷/د در خصوص ؛ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه

ادامه خبر
#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۳۱/۱۶۱۹۱/د در خصوص پاسخ به استعلام ؛ نحوه ارسال تخفیف مندرج در صورتحساب فروش مرتبط با اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( ارسال فهرست معاملات )

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۳۱/۱۶۱۹۱/د در خصوص پاسخ به استعلام ؛ نحوه ارسال تخفیف مندرج در صورتحساب فروش مرتبط با اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( ارسال فهرست معاملات )

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۳۱/۱۶۱۹۱/د در خصوص پاسخ به استعلام ؛ نحوه ارسال تخفیف مندرج در صورتحساب فروش مرتبط با اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( ارسال فهرست معاملات )

ادامه خبر
#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۳۵۶۰۲/ت ۵۷۱۷۰ هـ در خصوص ، صادرات محصولات کشاورزی از الزام بازگشت ارز معاف می شود 🔹کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه ای در خصوص برداشته شدن الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی داشته است.

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۳۵۶۰۲/ت ۵۷۱۷۰ هـ در خصوص ، صادرات محصولات کشاورزی از الزام بازگشت ارز معاف می شود 🔹کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه ای در خصوص برداشته شدن الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی داشته است.

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۳۵۶۰۲/ت ۵۷۱۷۰ هـ در خصوص ، صادرات محصولات کشاورزی از الزام بازگشت ارز معاف می شود 🔹کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه ای در خصوص برداشته شدن الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی داشته است.    

ادامه خبر
#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۵۲۸۴۶/د  دستورالعمل ابلاغی توسط معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص ؛ توقف رسیدگی در رابطه با اعمال #مالیات_برارزش_افزوده بر قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت در هر مرحله به منظور تعیین تکلیف این دسته از قراردادها در دیوان عدالت اداری

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۵۲۸۴۶/د دستورالعمل ابلاغی توسط معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص ؛ توقف رسیدگی در رابطه با اعمال #مالیات_برارزش_افزوده بر قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت در هر مرحله به منظور تعیین تکلیف این دسته از قراردادها در دیوان عدالت اداری

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۵۲۸۴۶/د دستورالعمل ابلاغی توسط معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص ؛ توقف رسیدگی در رابطه با اعمال #مالیات_برارزش_افزوده بر قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت در هر مرحله به منظور تعیین تکلیف این دسته از قراردادها در دیوان عدالت اداری

ادامه خبر

Enter your keyword