#بخشنامه_مالیاتی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۰۷ در خصوص ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های ۲ و ۳ بوشهر

#بخشنامه_مالیاتی
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۰۷ در خصوص ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های ۲ و ۳ بوشهر

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword