#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۹۸/۱۰ در رابطه با ابلاغ مصوبه مورخ ۱۸/ ۱/ ۹۸ هیات وزیران در خصوص ماده ۱۶۵دقانون مالیات های مستقیم

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۳۰/۹۸/۱۰
در رابطه با ابلاغ مصوبه مورخ ۱۸/ ۱/ ۹۸ هیات وزیران در خصوص ماده ۱۶۵دقانون مالیات های مستقیم

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ  ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت  میگردد می باشد.    یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العملی که پزشکان از بیماران توسط مراکز درمانی دریافت میگردد می باشد. یک ماه فرصت واریز مالیات به اداره امور مالیاتی بنام پزشک بوده و علی الحساب مالیات پزشک در سال ۱۳۹۸ می باشد.

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در خصوص کسر مالیات به نرخ ۱۰ درصد از حق الزحمه یا…ادامه خبر

Enter your keyword