#بخشنامه_مالیاتی ماده ۳۸ #ارزش_افزوده

#بخشنامه_مالیاتی ماده ۳۸ #ارزش_افزوده
ارسال دادنامه شماره ۱۰۰۷۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۷۲ صلاح بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل موضوع تبصره ۲

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword