#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ در خصوص ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م مبنی بر افزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی از مبلغ ۲ میلیارد ریال و بالاتر جهت اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲
در خصوص ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م مبنی بر افزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی از مبلغ ۲ میلیارد ریال و بالاتر جهت اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword