#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۱۰۷۷۵ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال سطر دوم بخشنامه ۲۰۰-۹۷-۷۱

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۱۰۷۷۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال سطر دوم بخشنامه ۲۰۰-۹۷-۷۱

عدم_ابطال_سطر_دوم_بخشنامه_۲۰۰_۹۷

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword